przedszkole_logo(1)

tarczyn_logo

Wznowienie działalności Przedszkola w Tarczynie

07.05.202009:37

Administrator

WZNOWIENIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA – ZAJĘCIA OPIEKUŃCZE

 

Informuję, iż w związku ze wznowieniem z dniem 11 maja b.r. działalności Przedszkola podjęliśmy szereg niezbędnych działań, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, rodzicom/prawnym opiekunom i pracownikom Przedszkola.

Placówka będzie sprawować opiekę nad dziećmi w reżimie sanitarnym określonym w wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Ufam, iż wdrożona w naszym Przedszkolu Procedura Bezpieczeństwa spotka się z Państwa zrozumieniem i będzie rzetelnie respektowana, co pomoże bezstresowo przejść do nowej rzeczywistości zarówno samemu dziecku, jak i rodzicom i pracownikom Przedszkola.

Jednocześnie informuję, iż dzieci przedszkolne, które pozostaną w domach dalej będą realizowały nauczanie zdalne na dotychczasowych warunkach.

 

Dyrektor Przedszkola w Tarczynie

Joanna Pająkiewicz

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA W TARCZYNIE
W CZASIE TRWANIA EPIDEMII COVID-19

 

 1. Pierwszeństwo skorzystania z przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
  COVID -19.
 2. Z przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie prawni nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 3. W przypadku, gdy liczba chętnych dzieci do przedszkola będzie większa niż ilość miejsc w przedszkolu, ograniczona wskazaniami Głównego Inspektora Sanitarnego, wymagane będą od rodziców pisemne zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.
 4. Zamiar przyprowadzenia dziecka do przedszkola rodzic/opiekun powinien zgłosić drogą e-mail z minimum dwudniowym wyprzedzeniem, po zapoznaniu się i akceptacji stosownych dokumentów (załącznik Nr 1 do Procedury Bezpieczeństwa).
 5. Do przedszkola może przyprowadzić i odebrać dziecko tylko jedna osoba (rodzic, opiekun prawny, osoba upoważniona na piśmie).
 6. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 7. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 8. Po godz. 8:30 dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola.
 9. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych (np. katar, kaszel). Przed wejściem do przedszkola codziennie będzie dokonywany pomiar temperatury u dziecka.
 10. Rodzic/prawny opiekun może odprowadzić dziecko tylko do szatni, po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk przy wejściu do przedszkola.
 11. Rodzic/prawny opiekun odprowadzając dziecko do przedszkola i odbierając dziecko
  z przedszkola musi mieć rękawiczki ochronne na dłoniach i zakryte usta i nos.
 12. W szatni przedszkolnej może przebywać jednocześnie troje rodziców z dziećmi. Pozostałe osoby muszą zaczekać przed budynkiem zachowując bezpieczną odległość
  2 metrów.
 13. Rodzic/prawny opiekun odprowadza dziecko do szatni i po zdjęciu ubrań wierzchnich
   i zmianie obuwia dziecko odprowadzane jest do sali przedszkolnej przez pracownika przedszkola.
 14. Niedopuszczalne jest, aby rodzice/prawni opiekunowie przemieszczali się samodzielnie po budynku przedszkola.
 15. Odbiory dzieci będą odbywały się w szatni przedszkolnej. Pracownik przedszkola odprowadzi dziecko z sali przedszkolnej do szatni.
 16. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali. W grupie może przebywać do 12 dzieci. Organizacja pracy uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
 17. W salach dzieci będą znajdowały się tylko zabawki i sprzęty, które można często
  i skutecznie dezynfekować.
 18. Dziecko nie może zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
 19. Należy uczyć dziecko zasad: unikania dotykania oczu, nosa i ust, mycia rąk, niepodawania ręki na przywitanie, nieprzytulania się do wychowawców oraz kolegów i koleżanek.
 20. Dziecko, które w przedszkolu przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu pod opieką pracownika przedszkola. Rodzice zostaną wówczas powiadomieni o konieczności pilnego odebrania dziecka
  z przedszkola.
 21. Dzieci mogą korzystać z pobytu na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie przedszkola, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup. Plac zabaw jest wyłączony z użytkowania.
 22. Co godzinę będzie odbywało się wietrzenie sal przedszkolnych.
 23. Powierzchnie dotykowe będą dezynfekowane systematycznie w całym przedszkolu.
 24. Dzieci będą korzystać wyłącznie z ręczników jednorazowych, które zapewnia przedszkole.
 25. W czasie trwania epidemii COVID-19 dzieci nie będą myły zębów w przedszkolu.
 26. Wszystkie dzieci należy zaopatrzyć w kocyk i poduszkę. Będą one oddawane co tydzień do prania.
 27. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus , a także obowiązujących przepisów prawa.

ZALACZNIK DO PROCEDURY BEZPIECZENSTWA PRZEDSZKOLA W TARCZYNIE.docx

galeria_banner

bip_icon

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przedszkole Tarczyn"

Projekt i wykonanie: Maxus Net Comunications