przedszkole_logo(1)

tarczyn_logo

Procedura Bezpieczństwa w Przedszkolu w Tarczynie

27.08.202011:39

Administrator

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA PRZEDSZKOLA W TARCZYNIE

(aktualizacja I)

Organizacja zajęć w przedszkolu

 • Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Dyrektor przedszkola ma prawo żądać od rodzica przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, iż dziecko jest zdrowe, np. gdy ma ono stan podgorączkowy lub nieżyt nosa związany z alergią. Brak takiego zaświadczenia może być podstawą odmowy przyjęcia dziecka do placówki danego dnia.
 • Z przedszkola w pierwszej kolejności powinny skorzystać te dzieci, których rodzice/opiekunowie nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 • W przypadku ograniczenia przez Głównego Inspektora Sanitarnego liczby miejsc w przedszkolu wymagane będą od rodziców pisemne zaświadczenia od pracodawcy o zatrudnieniu obydwojga rodziców.
 • Pierwszeństwo skorzystania z przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola i z niego odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z przedszkola opiekunowie z dziećmi przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola nie później niż do godz. 8:30.
 • Przy wejściu do budynku przedszkola zamieszcza się informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku przedszkola umożliwia się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej przedszkola, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m (max 10 osób w szatni),
 3. dystansu od pracowników przedszkola min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Niedopuszczalne jest, aby opiekunowie dziecka przemieszczali się samodzielnie po budynku przedszkola.
 • Ogranicza się przebywanie w przedszkolu osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Zapewnia się w przedszkolu szybką i skuteczną komunikację z opiekunami dziecka z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (obowiązkowe podanie nauczycielowi aktualnego numeru telefonu i adresu email).
 • Przedszkole posiada termometr bezdotykowy, który będzie dezynfekowany po użyciu w razie potrzeby w danej grupie. W przypadku korzystania z innych termometrów niż termometr bezdotykowy będzie on dezynfekowany po każdym użyciu.
 • Pomiaru temperatury ciała dokonuje się na podstawie zgody rodzica/opiekuna w przypadku wystąpienia u dziecka niepokojących objawów chorobowych.
 • Jeżeli pracownik przedszkola zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dziecko zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomiony zostanie rodzic/opiekun o konieczności pilnego odebrania dziecka  z przedszkola (rekomendowany własny środek transportu).
 • Organizacja pracy przewiduje zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie przedszkola, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się dzieci na terenie przedszkola (np. max. 10 osób w szatni, zmianowość korzystania z placu zabaw, różne godziny korzystania z sali gimnastycznej) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, z wyjątkiem dyżurów porannych i popołudniowych.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do przedszkola należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W sali znajdują się tylko zabawki i sprzęty, które można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, pozostałe zostaną usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Wietrzenie sal i części wspólnych (korytarzy, szatni) będzie odbywało się co najmniej raz na godzinę.
 • Zaleca się korzystanie przez dzieci z placu zabaw oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie przedszkola.
 • Dzieci nie powinny zabierać ze sobą do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji zobowiązani są do ograniczenia kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami.
 • Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego
  i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ , a także obowiązujących przepisów prawa.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przy wejściu głównym zamieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala
  i służb medycznych.
 • Apeluje się, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice dzieci, wchodzące do przedszkola dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.
 • Dzieci będą regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Prace porządkowe będą codziennie monitorowane, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach.
 • Dezynfekcję przeprowadza się ściśle wg zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

Gastronomia

 • Przy organizacji żywienia w przedszkolu (kuchnia, zmywalnia, obieralnia warzyw), obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników (odległość stanowisk pracy min 1,5 m/zapewnienie środków ochrony osobistej). Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej.
 • Dzieci spożywają posiłki w salach zajęć z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 • Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników

 • Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W przedszkolu wyznaczono i przygotowano (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie
  z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zostaną zdezynfekowane powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). Pracownik powinien zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie przedszkola postępuje się zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

galeria_banner

bip_icon

Wszystkie prawa zastrzeżone "Przedszkole Tarczyn"

Projekt i wykonanie: Maxus Net Comunications